Co je to GNU/Linux?

Linux

GNU

Jak vznikl Linux?

Proč zrovna linux?

Filozofie linuxu

Linux Filesystem

/ # root 
├── bin/ 
├── dev/ 
├── etc/ 
├── usr/ 
│  ├── bin/
│  ├── man/
│  ├── lib/
│  ├── local/
│  └── share/
├── home/ 
├── lib/ 
├── sbin/ 
├── tmp/ 
└── var/ 
  ├── log/
  ├── lock/
  └── tmp/

Jak fungují soubory v Linuxu?

Rozlišování soborů

Pohybování po systému

Opravnění souborů

“r,w,x
4,2,1” - Nathan

Distribuce

Instalace

Terminál

Piping

Při pipingu se používá operátor |, který přesměruje výstup jednoho příkazu do jiného

Writing

Pokud chceme zapsat výstup příkazu do souboru, můžeme použít operátor > a za něj napsat jméno souboru. Pokud už soubor existuje, přepíše ho.

Appending

Dělá to samé jako writing, ale když použijete operátor >> se jménem souboru, který už existuje, tak výstup přidá na konec existu

Příkazy v terminálu

Příkazy:

student@ssps:~$ id
uid=1000(student) gid=1000(student) groups=1000(student),998(wheel)
student@ssps:~$ 
 • -a (všechno) = vypíše nám všechny možné informace o systému
 • -n (hostname) = vypíše nám naše síťovém jméno počítače
 • -v (verze kernelu) = vypíše nám verzi kernelu
 • Další
student@ssps:~$ uname -a
Linux ArchVM 6.7.6-arch1-2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 29 Feb 2024 20:00:00 +0000 x86_64 GNU/Linux
student@ssps:~$ 
``
student@ssps:~$ cd Desktop
student@ssps:~/Desktop$ 
 • -l (long listing) = vypíše více informací o souborech a složkách
 • -a (all) = vypíše všechny soubory a složky (i skryté)
student@ssps:~/Pictures$ ls -la 
total 15547
drwxr-xr-x  5 student student  4096 feb  6 15:12 .
drwx--x---+ 15 student student  4096 feb 13 16:41 ..
-rwx------  1 student student  2506 feb 24 23:36 .cat.jpg
-rwxrwx---  1 student student  4849 feb 24 23:36 pes.png
student@ssps:~$ mkdir Slozka
student@ssps:~$ cd Slozka
student@ssps:~/Slozka$ 
student@ssps:~$ rmdir Slozka
student@ssps:~$ cd Slozka
cd: no such file or directory: Slozka

student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ cat soubor.txt
Ahoj

student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ cp soubor.txt soubor1.txt
student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ mv adreasrr adresar
student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ rm -rf MyLife/
student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ tree
├── Downloads/ 
├── Pictures/ 
└── Public/ 
  ├── obrazek.jpg
  └── textak.txt

3 directories, 2 files
student@ssps:~$ 
student@ssps:~$ pwd
/home/student/

student@ssps:~$ 
~
~
~
~
~
~
~
~
:                          0,0-1 All
 • -r (rekurzivní) = vyhledá i v podsložkách
 • -i (ignoruje kapitalizaci) = ignoruje, zda je písmeno velké, či malé
 • -E (regulérní exprese - regex) = pomocí tohoto argumentu nemusíme hledat string, ale regex
 • Mnoho dalších
student@ssps:~$ apt update
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)

V ukázce vidíte, že příkaz na aktualizaci repozitářů selhal, protože uživatel student na něj nemá oprávnění.

student@ssps:~$ sudo apt update
[sudo] password for student:     
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease                                                                           >>Hit:3 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease                                                                       >>Hit:4 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease                                                                            

Naopak při použití sudo příkaz fungoval, protože byl spuštěn jako uživatel root

 • chmod 764 soubor -> nastaví práva rwx pro majitele, rw-pro skupinu a r-- pro ostatní
 • chmod u+rwx,g+rw,o+r soubor -> vykoná totéž jako předchozí příklad
student@ssps:~$ file word-dokument.docx
word-dokument.docx: Microsoft Word 2007+

student@ssps:~$